Unser Team 2018:

Pressearbeit: Nicolas Eberlein, Sarah Malkmus, Antonia Kuhn, Katja Kiesel, Sabrina Deeg, Ninghui Song, Jiawen Zhang, Katharina Stahl.

Social Media: Xiaqiu Cai, Huyen Nga Bui, Yipei Liu, Tongtong Zhang, Qiuyao Ning, Elena Schimer, Anna Deerberg, Maria Svidryk.

Programmgestaltung: Erika Gnebusova, Chang Yang, Xueshan Hong, Yaming Zhu, Maximilian Welker, Xing Sun, Zhen Wu.

Logistik: Daniel Glanzner, Yifan Li, Yi Wu, Xingchi Wu, Yan Zhang, Wuwei Huang, Anda Luo, Ryan McDaniel Zhang, Wuwei Huang, Anda Luo, Ryan McDaniel.

Sponsoring: Eva- Maria Riedel, Marie- Kristin Kalich, Annemarie Söder, Julia Hawuka, Huixuan Hu, Ning An, Qiuxian Jing.

Filmverleih: Kathya Pillajo Armas, Shuo Qiu, Ming Liu, Yudi Chen, Han Wang, Zhou Tong.

Einführungen: Selina Fütterer, Yinghui Liu, Ruixi Yi, Xu Xiao, Tania Leclercq, Nan Li, Yun Yu.

Koordination: Cigdem Cim, Fei Xiao, Katharina Dolles, Laura Schöps, Yunxi Zhang, Yongyi Ma

Werbung: Sarah- Yvette Rohrer, Nina Stapf, Lena Mitterndorfer, Siyuan Zhao, Ruifei Zhou, Kilian Schrenk, Jan Islinger, Wei Liu-

Regisseur:  Yun Yu, Yi Ren, Qiuyao Ning

Corporate Design & Layout: Jan Islinger

Website: Kilian Schrenk